Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Głównym celem restrukturyzacji przedsiębiorstw jest zapobiegnięcie likwidacji spółki znajdującej się w kryzysowym punkcie. Wszelkie podejmowane działania mają doprowadzić do radykalnej zmiany, której efektem będzie nie tylko wyjście z chwilowego kryzysu, ale również długoterminowy, sukcesywny rozwój. 

Restrukturyzacja polega na zdefiniowaniu na nowo celów danej spółki. Odbywa się ona jako proces systemowych zmian w działaniu całej firmy, skutkujących efektywną realizacją nowej mapy celów. 
Jakie są sygnały do podjęcia działań restrukturyzacyjnych?
    
 • całkowity brak lub ujemna dynamika sprzedaży
 • problemy z generowaniem dochodów przez firmę 
 • znaczne bądź powiększające się zobowiązania podatkowe 
 • problemy z regulowaniem zobowiązań 
 • problemy kadrowe 

Na czym polega proces restrukturyzacji firmy?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi złożony i skomplikowany proces. Można go podzielić na dwa zasadnicze etapy, mianowicie: etap przygotowawczy – obejmujący prace analityczne oraz etap realizacyjny. 

Restrukturyzacja jest na tyle złożonym procesem, że nie istnieje idealny, uniwersalny przepis na wyjście z kryzysu. Wymaga ona zastosowania w każdej firmie indywidualnego podejścia, ściśle dostosowanego do danej specyfiki działalności. 

Kluczowym elementem procesu restrukturyzacji jest właściwe przeprowadzenie etapu przygotowawczego, polegającego na szczegółowej analizie bieżącej sytuacji firmy pod względem otoczenia oraz wewnętrznych przyczyn niepowodzeń. Każdą ze sfer dzieli się na analizy szczegółowe, np. analizę prawną, instytucjonalną, celów czy strategii. Niewłaściwe przeprowadzenie etapu przygotowawczego może mieć nieodwracalne skutki w długoterminowych wynikach restrukturyzacji. 

Po dokonaniu działań analitycznych i zdefiniowaniu wyboru strategii przystępuje się do opracowania programu działań restrukturyzacyjnych. 

W obecnej sytuacji rynkowej bardzo ważnym elementem jest optymalizacja podatkowa. Wykorzystuje się w niej wszelkie dostępne prawnie środki, dzięki którym obniża się obciążenia podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej. 

Program działań restrukturyzacyjnych obejmuje ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa wraz z oceną jej aktualnej sytuacji – pozycji na rynku, gamy produktowej, finansów. Na tym etapie należy szukać przyczyn potencjalnych zagrożeń oddziałujących na firmę. Badamy tu otoczenie, zasoby technologiczne i ludzkie, systemy zarządzania personelem oraz informacją, produktywność poszczególnych działów.
    
Kolejnym etapem restrukturyzacji jest wdrożenie opracowanego wcześniej programu. Program zawiera ścieżki dojścia do celów krótko i długoterminowych. 

Powodzenie całego procesu restrukturyzacji firmy opiera się na właściwym przeprowadzeniu zmian o skutkach krótkoterminowych. Planowany długoterminowy rozwój może zostać przerwany przez różne czynniki występujące już na początku przemiany firmy, np. przez niewłaściwe zarządzanie kosztami restrukturyzacji, brak koordynacji procesu, niedofinansowanie zmian, nieprzewidzianych ruchów konkurencji. 

Restrukturyzacja finansowa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa pod względem finansów – analizy struktury, kosztów, przychodów, czy optymalizacji – jest jednym z najistotniejszych i zarazem najtrudniejszych zagadnień restrukturyzacji. 

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa stanowi najważniejsze i najbardziej wiarygodne odzwierciedlenie kondycji całej firmy, jej efektywności i możliwości rynkowych. 

Przedsiębiorstwa poddawane restrukturyzacji bardzo często zmagają się z problemami utrzymania płynności finansowej, przez co głównym celem procesu restrukturyzacji finansów jest odzyskanie lub poprawa płynności finansowej. 
    
Uzyskanie rentowności oraz poprawnej kondycji ekonomiczno-finansowej uzależnione jest od właściwie prowadzonej polityki rynkowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie odpowiednio wysokich przychodów. 

Restrukturyzacja finansowa obejmuje szeroki zakres działań, do których należy zaliczyć w pierwszej kolejności działania mające na celu redukcję wydatków, m.in.: 
analiza kontrahentów i ich zamówień oraz rezygnacja z przedsięwzięć nieprzynoszących zysków
restrukturyzacja kadrowa polegająca na racjonalizacji zatrudnienia do koniecznego minimum
redukcja dodatkowych kosztów pracowniczych – likwidacja nadgodzin, zmniejszenie obowiązkowych świadczeń socjalnych 
zmiana dostawców na tańszych z wydłużonymi terminami zapłaty 
obniżenie kosztów materiałowych 
analiza wykorzystywanych usług obcych i redukcja zapotrzebowania na nie

Zdecydowanie trudniejszym etapem restrukturyzacji finansowej jest dokonywanie zmian po obu stronach bilansu spółki. Jest to tak zwane podejście instrumentalne polegające na: 
a) zmianach w aktywach:
 • sprzedaży kosztochłonnych aktywów
 • oddaniu w leasing maszyn czy nieruchomości 
 • wydzieleniu aktywów i przekazaniu ich do nowoutworzonej spółki zależnej 
 • sprzedaży spółek zależnych 
 • podziale przedsiębiorstwa

b) zmianach w pasywach: 
 • zamianie wierzytelności na udziały/akcje
 • zamianie wierzytelności na instrumenty hybrydowe 
 • zamianie udziałów na instrumenty hybrydowe 
 • zamianie wierzytelności na wierzytelności 
 • zamianie instrumentów hybrydowych na inne hybrydowe 
 • zamianie udziałów na udziały 
 • podwyższeniu zadłużenia 
 • sprzedaży nowych udziałów
 • zaciągnięciu nowych pożyczek. 

Procedura restrukturyzacji na obszarze finansów rozpoczyna się od opracowania strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. Strategia ta powinna dzielić się na bardziej szczegółowe strategie cząstkowe, np. aktywizacji produktu, marketingową stabilizacji wewnętrznej. 

Następnie na podstawie założeń restrukturyzacyjnych opracowuje się plan restrukturyzacji finansowej. Powinien on zawierać długoterminową strategię finansową wraz z prognozą na kolejne 5 lat działalności, opis sposobu modernizacji zarządzania finansami oraz zarządzania kredytowego, założenia ugodowe z bankami, czy też sposoby oddłużenia przedsiębiorstwa. 

Poszczególne zadania przypisuje się poszczególnym jednostkom określając konkretny zakres zadań i obowiązków. W porozumieniu z jednostkami należy stworzyć harmonogram realizacji działań. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na obszarze finansów powinna być przeprowadzana jednocześnie z restrukturyzacją marketingową i produktową. W związku z tym należy przygotować również plany i harmonogramy restrukturyzacji tych obszarów. W całym programie marketingowo-produktowym pod uwagę powinny być wzięte takie elementy jak atrakcyjność wyrobów, logistyka, umiejętności i wykwalifikowanie kadry. 
    
Ostatnim krokiem jest jednoczesne wprowadzenie wszystkich programów restrukturyzacyjnych z poszczególnych obszarów. Działanie to musi być skoordynowane ogólnym harmonogramem, ponieważ praca powinna przebiegać w sposób uporządkowany, spójny, a tym samym efektywny. 

Jeśli Twoja firma chciałaby przeprowadzić proces restrukturyzacji zapraszamy do kontaktu.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000