Walczymy o Twój biznes!
Sytuacje z udziałem kontrahenta lub klienta często są skomplikowane. Opóźnienie w płatnościach  za wykonaną usługę lub dostarczony towar z pewnością pogarsza wizję współpracy i dobrych relacji. 
Tarcza antykryzysowa
Dnia 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnienia prawnego podjął uchwałę 7 sędziów NSA w sprawie doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia (sygn. akt I FPS 3/18).
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 22 marca 2019 roku pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zaproponowany przez Ministerstwo Finansów.
Czym są podmioty powiązane i jakie są ich obowiązki?
Projekt nadaje wykonawcy umowy uprawnienie do zwrócenia się do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji. Wskazane negocjacje mają dotyczyć zawarcia porozumienia pomiędzy ww. stronami w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku z odbytym stażem pracy.
Centrum Informacyjne Rządu podało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Według rządowych planów nowelizacja doprowadzi do uproszczenia systemu stawek VAT.
Na początku października 2018 r. do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął obywatelski projekt ustawy „Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, którego założenia zwalniają emerytury i renty z konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, czyli inaczej ustawy o programie „Mieszkanie na start”, zaistniała konieczność doprecyzowania sposobu i trybu, w jakich osoby zainteresowane będą mogły ubiegać się o pomoc państwa w ponoszeniu wydatków
w początkowym okresie korzystania z  mieszkań.
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Nowoczesnej dotyczący ustanowienia Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Zdaniem projektodawców dotychczasowe oraz planowane wciąż formy uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie były i nie są adekwatne. W związku z tym proponują oni utworzenie funduszu, który swoimi środkami ma za zadanie dofinansowanie budowy i rozbudowy przynajmniej stu żłobków i przedszkoli.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000