Ugoda z klientem lub kontrahentem
Sytuacje z udziałem kontrahenta lub klienta często są skomplikowane. Opóźnienie w płatnościach za wykonaną usługę lub dostarczony towar z pewnością pogarsza wizję współpracy i dobrych relacji.

Na każdym rynku istnieją swoje zasady i również często się zdarza, że przedsiębiorcy, aby się porozumieć z niezadowolonym klientem lub kontrahentem, sięgają po pomoc do każdemu znanych metod tzw. mediacji gospodarczej. Wówczas o ugodach i porozumieniach słyszymy na co dzień. 
 
Według słownika Języka Polskiego PWN poprzez porozumienie należy rozumieć zgodę na coś, wzajemne zrozumienie, umowę czy też układ. Ugodą jest natomiast porozumienie kończące spór, osiągane dzięki wzajemnym lub jednostronnym ustępstwom.
 
W orzecznictwie podkreśla się, iż ugoda należy do umów konsensualnych, kauzalnych i w swym założeniu wzajemnych. Jej treścią może być ukształtowanie stosunku albo obowiązku świadczenia, jak też warunków zapłaty należności wynikającej z wcześniej zawartej umowy.
 
Warunkiem uznania czynności prawnej za ugodę, stosownie do art. 917 k.c., są wzajemne ustępstwa obu stron. Rodzaj i zakres ustępstw mogą być różne, nie muszą być jednakowo ważne ani ekwiwalentne.

Ocena, czy coś jest ustępstwem jednej strony na rzecz drugiej, uwzględniać powinna zarówno treść stosunku prawnego, który stanowił podłoże zawarcia ugody, jak i okoliczności, w jakich zobowiązanie dłużnika ma być wykonane (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2014, I ACa 86/14; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2015, I ACa 562/15).
 
W sytuacji, gdy pomiędzy przedsiębiorcami istnieje porozumienie w części lub w całości zobowiązania w wyniku nie spełnienia jednej ze stron transakcji obowiązku np. zapłaty, przedmiotem takiego porozumienia może być zwolnienie lub umorzenie części lub całości długu, zniżka czy innego rodzaju ulga. Charakter prawny takiego porozumienia będzie miał charakter ugody.
 
Należy pamiętać, że porozumienie czy ugodę z dłużnym klientem lub kontrahentem warto zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ale i także wszelkie jego zmiany dokonywać za zgodą obu stron w tejże formie.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000