Skuteczniejsze zapobieganie zatorom płatniczym i łatwiejsze odzyskiwanie długów
W dniu 6 grudnia 2016 r. rząd przyjął tzw. pakiet wierzycielski, czyli ustawę, która daje firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów. Zdaniem specjalistów ma to umożliwić podmiotom gospodarczym szybsze odzyskiwanie długów oraz ułatwić przeciwdziałanie powstawaniu zatorów płatniczych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności nowelizuje dziesięć aktów prawnych, m.in. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie której działają biura informacji gospodarczej.

Zgodnie z założeniami powstać ma Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP), w którym można będzie uzyskać informacje o zaległościach firm i osób fizycznych wobec Skarbu Państwa i samorządów (np. o niezapłaconych podatkach, karach administracyjnych czy grzywnach, których suma wynosi co najmniej 5 tys. zł.). Mowa w tym miejscu o należnościach, które zostały prawomocnie stwierdzone, czyli na przykład na podstawie wyroku sądu administracyjnego albo ostatecznej i niezaskarżonej do sądu decyzji. Obowiązywać będzie zasada, w myśl której dłużnicy będą informowani pisemnie, z 30-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze umieszczenia ich długów w rejestrze. Będą również mogli zakwestionować wpis w RNP za pomocą sprzeciwu. Po bezpłatnym zarejestrowaniu się na portalu podatkowym użytkownik uzyska możliwość sprawdzenia informacji o swoim kontrahencie. Jeśli chodzi o dane osób fizycznych, to wymagana będzie ich zgoda.

Założeniem nowelizacji jest ponadto usprawnienie działania biur informacji gospodarczej (BIG) m.in. poprzez umożliwienie biurom przekazywania między sobą informacji o dłużnikach. Będą mogły również korzystać z RNP oraz z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, w którym planowane jest gromadzenie m.in. danych o bezskutecznych egzekucjach wobec dłużników.
Postępowanie grupowe ma stać się szybsze i bardziej dostępne m.in. poprzez zmniejszenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd z nawet kilkunastu miesięcy do kilku, a także zwiększenie zakresu spraw rozstrzyganych w tym rodzaju postępowania.
Kolejną zmiany dotyczą odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy w procesie budowlanym. Obecny, dość niejasny stan prawny w kwestii solidarnej odpowiedzialności inwestora, będący przyczyną wielu sporów ma zostać doprecyzowany poprzez umożliwienie podwykonawcy samodzielnego zgłoszenia swoich robót do czasu przystąpienia do ich wykonywania, wprowadzenie wymogu dokonywania zgłoszenia podwykonawcy i sprzeciwu inwestora w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także wprowadzenie zasady zgodnie z którą, inwestor odpowiadać będzie za zapłatę wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane przez podwykonawcę, do wysokości wynagrodzenia należnego za te roboty wykonawcy.
Nowością mają stać się ugody zawierane w sporach z podmiotami publicznymi. Dotychczas ze względu na obawę przez zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ten sposób polubownego rozwiązania sporu był przez podmioty dysponujące środkami publicznymi unikany. Nowelizacja określa przesłanki uzasadniające zawarcie ugody. Sprawi to, że podmioty publiczne będą mogły ocenić, czy racjonalne jest zakończenie sporu ugodą czy raczej skorzystanie z drogi sądowej.

Istotnym dla usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości będzie podniesienie górnego limitu wartości sporu w postępowaniu uproszczonym z 10 do 20 tys. zł. Oznacza to, że znacznie więcej sporów o zapłatę niewielkich kwot będzie mogło być rozpoznanych w tym trybie, który jest znacznie szybszy i tańszy. Bez wątpienia najwięcej na tej zmianie skorzystają mali i średni przedsiębiorcy.
Większość nowych regulacji ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jednakże początek obowiązywania przepisów dotyczących Rejestru Należności Publicznoprawnych jest planowany na 1 stycznia 2018 r., a zmian dotyczących działania biur informacji gospodarczych – od 1 czerwca 2018 r.
 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000