Realizacja programu Mieszkanie na start nabiera tempa
W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, czyli inaczej ustawy o programie „Mieszkanie na start”, zaistniała konieczność doprecyzowania sposobu i trybu, w jakich osoby zainteresowane będą mogły ubiegać się o pomoc państwa w ponoszeniu wydatków w początkowym okresie korzystania z  mieszkań.

Na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono już projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, który określa wzory dokumentów koniecznych do uzyskania pomocy państwa. Wśród nich należy przede wszystkim wyróżnić wniosek o dopłaty do czynszu. Wniosek ten powinien być złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Po złożeniu wniosku organ, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zweryfikuje, czy gospodarstwo domowe wnioskodawcy spełnia wymagania programu „Mieszkanie na start”. Oprócz tego rozporządzenie określa wzory oświadczeń, które beneficjenci programu będą składać w czasie przeprowadzanej co roku weryfikacji, czy dany beneficjent wciąż spełnia wymogi programu.

Jak wskazują autorzy projektu, celem rozporządzenia jest zapewnienie przejrzystej procedury w sprawie uzyskiwania pomocy państwa w ponoszeniu kosztów w początkowym okresie korzystania z mieszkania. Stosowanie wzorów ma ułatwić organom weryfikację w sprawie spełniania wymogów programu przez wnioskodawców, ponadto ograniczy przypadki, w których organy będą żądać uzupełnienia braków formalnych. Korzystanie z obowiązujących w całym kraju wzorów wpłynie na przejrzystość całej procedury.

Te rozwiązania – według projektodawców – będą korzystne także dla wnioskodawców. Mają zapewnić im jasność co do zasad ubiegania się o pomoc państwa, a także, jak wspomniano powyżej, znacznie zmniejszyć ilość przypadków, w których wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych.

W związku z tym w rozporządzeniu określono wzory następujących dokumentów:
1) wniosku o dopłaty do czynszu,
2) oświadczenia o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,
3) oświadczenia o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy,
4) oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy,
5) zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy,
6) oświadczenia o wcześniejszym stosowaniu dopłat wobec najemcy,
7) oświadczenia o wcześniejszym stosowaniu dopłat wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, oraz
8) oświadczenia o wcześniejszym stosowaniu dopłat wobec zmarłego najemcy.

Według zamierzeń projektodawców rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy przy wypełnieniu stosownych dokumentów – pozostajemy do dyspozycji.
 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000