Planowana nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadza zmiany w zakresie przyznawania dodatku do wynagrodzenia przysługującemu za staż pracy.
Niniejszy projekt nadaje wykonawcy umowy uprawnienie do zwrócenia się do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji. Wskazane negocjacje mają dotyczyć zawarcia porozumienia pomiędzy ww. stronami w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku z odbytym stażem pracy.

Powyższy wniosek może być składany w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. We wniosku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Jednocześnie zamawiający rozpatrując przedmiotowy wniosek może zażądać także udokumentowania przez wykonawcę wskazanego sposobu, jak również podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia w zakresie niezbędnym
do jej potwierdzenia.

Należy wskazać, iż dla umów w sprawie zamówień publicznych, które dotyczą inwestycji finansowanych z budżetu państwa, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jedynie do wysokości, która nie spowoduje powiększenia wartości kosztorysowej inwestycji określonej przy rozpoczęciu jej realizacji. W efekcie powyższe zastrzeżenie może skutecznie zablokować możliwość dochodzenia przedmiotowego dodatku przez wykonawców inwestycji publicznych.

Jak zostało przedstawione w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu, celem powyższych rozwiązań jest rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe ma pozytywnie wpłynąć na uzyskiwane przez wykonawców dochody, tym samym poprawiając ich sytuację materialną oraz wzmagać poczucie sprawiedliwej gratyfikacji za odbyty staż pracy.

Co istotne, dotychczas minimalne wynagrodzenie za pracę nie miało charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Minimalne wynagrodzenie obejmowało łączne wynagrodzenie za nominalny czas pracy w danym miesiącu, w tym również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy. W efekcie pracownik z dłuższym stażem pracy otrzymując minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym, mógł mieć je w efekcie niższe niż osoba zatrudniona nieposiadająca lub posiadająca znikomy staż pracy. Należy nadmienić, iż powyższe można rozpatrywać w sytuacji wykonywania pracy jednakowej lub o jednakowej wartości.

W związkuz powyższym ww. sytuację jednoznacznie można uznać za niezadowalającą, tym samym wzmagającą poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających dłuższy staż pracy. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę uznania pracownika za zdobyte doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem.

Należy wskazać, iż przedmiotowy dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy, zwany także dodatkiem za wieloletnią pracę, bądź dodatkiem za wysługę lat, nie ma charakteru powszechnego. Z mocy prawa przysługuje on wyłącznie niektórym grupom zawodowym, w tym w szczególności pracownikom jednostek sfery budżetowej (np. członkom korpusu służby cywilnej, pracownikom samorządowym, nauczycielom). Stosowne do danego stanowiska ustawy,
bądź rozporządzenia wskazują odpowiednie stawki procentowe przedmiotowego dodatku.

Jednakże pracownicy spoza sfery budżetowej także mogą otrzymywać ww. dodatek. W takim przypadku to pracodawcy we własnym zakresie ustalają zasady wynagradzania pracowników, w tym wypłacania określonych składników wynagrodzenia. Dokonują powyższych ustaleń stosownie m.in. do rodzaju prowadzonej działalności, a także do swoich możliwości finansowych. Ww. zasady regulują przede wszystkim przepisy zakładowe lub regulaminy wynagradzania, a w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do wydania regulaminu wynagradzania – postanowienia umów o pracę. W zależności od poczynionych przez pracodawcę ustaleń staż pracy uprawniający do przedmiotowego dodatku może mieć charakter ogólny, zakładowy lub branżowy.

Należy podkreślić, iż wprowadzenie zakładanych zmian będzie wymagało poniesienia zwiększonych wydatków. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji przedmiotowej ustawy, w szczególności pracodawcy sektora publicznego zatrudniający pracowników otrzymujących wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę, którzy zobowiązani są do wypłaty tzw. dodatku stażowego, poniosą zwiększone koszty. Szacuje się, że przeciętny całkowity koszt pracy osoby objętej projektowaną zmianą wzrośnie o ok. 396 zł miesięcznie w roku 2020.

Możliwe są także zwiększone koszty zatrudnienia osób otrzymujących wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę, o ile obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują wypłatę dodatku przysługującego za staż pracy.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt zakłada pozytywne zmiany dla wskazanych w ustawie podmiotów. Jednakże, na tym etapie nie sposób określić sprecyzowanej kwoty zwiększonych wydatków. Nie ma bowiem dokładnej analizy, aby stwierdzić powyższe. Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r, z wyjątkiem przepisów przejściowych, mających wejść w życie z dniem 1 września 2019 r., które dotyczą możliwości przeprowadzenia przez strony umowy negocjacji dot. zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia.

W przypadku gdy dotyczy Państwa wskazana tematyka, istnieje możliwość kontaktu z naszymi wyspecjalizowanymi doradcami. Nasz zespół z wielkim zaangażowaniem podejdzie do rozpatrzenia Państwa sprawy oraz zaproponuje przygotowaną poradę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000