Odwrotne obciążenie - kiedy możliwe?
Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika nabywającego towar bądź usługę. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) jednym z podstawowych wymogów pozwalających na skorzystanie z odwrotnego obciążenia jest warunek, aby sprzedawca, jak i nabywca danej usługi, był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Dodatkowo w załączniku nr 11 oraz 14 do ustawy o VAT wyszczególniono towary oraz usługi, które mogą podlegać odwrotnemu obciążeniu. 

W przypadku gdyby okazało się, że podatnik, będący podmiotem nabywającym usługę, nie dopełnił ww. obowiązku i nie jest już czynnym podatnikiem VAT, usługodawca byłby zobowiązany do naliczenia VAT według standardowej stawki na zasadach ogólnych i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego. W przedmiotowej sprawie szczególnie istotne jest, czy w trakcie wykonania przedmiotowej usługi nabywca był czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli tak, to faktura z odwrotnym obciążeniem nadal jest odpowiednia, pomimo utraty statusu czynnego podatnika VAT.

Powyższa kwestia nie została dokładnie uregulowana w ustawie o VAT. Jednakże, jak wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 84/18, art. 17 ust. 8 ustawy o VAT przedstawiający instytucję odwrotnego obciążenia wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest określona usługa. Podkreślono, iż na wstępie należy indywidualne ustalić, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku.

Zgodnie z treścią ww. wyroku należy wskazać, że mechanizm "odwrotnego obciążenia" podatkiem od towarów i usług stanowi odstępstwo od generalnej zasady wyrażonej w art. 193 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zgodnie z którym osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług) i przenosi obowiązek rozliczenia VAT należnego ze sprzedającego na nabywcę. 

Z uwagi na szczególny charakter ww. mechanizmu oraz przesłanek, które muszą zostać spełnione łącznie, aby móc z niego skorzystać, każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. Wykwalifikowany zespół Kliniki Podatnika może zaoferować spersonalizowane porady po dogłębnej analizie sytuacji podatnika co do możliwości m.in. korzystania z mechanizmu odwrotnego obciążenia. 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000