Obowiązki podmiotów powiązanych
Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., zwaną dalej ustawą o CIT (analogiczny przepis to art. 23m ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. - dalej ustawa o PIT), podmiotowy powiązane to:
- podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub
-  podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot lub
- spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników lub
- podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Na wstępie należy podkreślić, iż zaistnienie powiązań między podmiotami nie powoduje od razu konieczności prowadzenia szczególnej dla tego charakteru spraw dokumentacji, jednakże powyższe uzależnione jest od wskazanych w ustawie o CIT i ustawie o PIT kwotowych limitów transakcji.

Zgodnie z art. 11k ustawy o CIT (analogicznie art. 23w ustawy o PIT) podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Ww. dokumentacja sporządzana jest dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1)  10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
2)  10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
3)  2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
4)  2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona powyżej.

Należy przy tym zaznaczyć, iż progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla  każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji, jak i strony kosztowej
i przychodowej.

Wobec powyższego po spełnieniu ww. przesłanek na owych podmiotach spoczywają następujące obowiązki. Głównym zadaniem ww. podmiotów jest ustalanie wartości rynkowej transakcji dostawy towaru lub wykonania usługi. W przypadku braku powyższych ustaleń, możliwe jest wystąpienie
do właściwego organu z wnioskiem w sprawie porozumienia co do stosowania cen transakcyjnych. Jednocześnie na podmioty zobowiązane są do sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transakcyjnych.

Ww. dokumentacja musi zawierać następujące elementy: opis podmiotu powiązanego; opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów; informacje finansowe. Jednocześnie musi zawierać analizę cen transferowych, w tym:
-  analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo
- analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

Podatnicy wobec wyżej opisanej sytuacji zobowiązani są sporządzić i złożyć CIT-TP (lub analogicznej PIT-TP), jeżeli przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku podatkowym przekraczają równowartość 10 000 000 euro. Na tych drukach wyszczególnia się rodzaje transakcji z podmiotami powiązanymi oraz kwoty tych transakcji.

Wobec wzmożonych kontroli podmiotów powiązanych, wykwalifikowany zespół Kliniki Podatnika może zaoferować pomoc w zakresie m.in. prowadzenia prawidłowej dokumentacji, jak i udzielić spersonalizowanych porad po dogłębnej analizie transakcji dokonywanych przez podmiot.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000