Nowe żłobki i przedszkola z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Nowoczesnej dotyczący ustanowienia Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Zdaniem projektodawców dotychczasowe oraz planowane wciąż formy uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie były i nie są adekwatne. W związku z tym proponują oni utworzenie funduszu, który swoimi środkami ma za zadanie dofinansowanie budowy i rozbudowy przynajmniej stu żłobków i przedszkoli.

Autorzy przewidują utworzenie Funduszu w ramach struktury Banku Gospodarstwa Krajowego. Na mocy ustawy na Bank spadnie obowiązek obsługi Funduszu, natomiast koszty tych działań mają być pokryte ze środków zgromadzonych przez Fundusz.

Jakie to będą środki? Choć projekt dopuszcza możliwość dokonywania m.in. indywidualnych wpłat, to jednak należy wskazać dwa podstawowe źródła przychodów Funduszu. Pierwszym będzie jednorazowa składka członkowska wpłacona przez Polską Fundację Narodową w kwocie 150 mln złotych. Ustawa wskazuje, że wpłata ta powinna mieć miejsce w ciągu trzech miesięcy od utworzenia Funduszu. Autorzy jednak w żaden sposób nie wskazali sposobu, w jaki kwota ta miałaby zostać przekazana. Drugim zasadniczym źródłem będą środki z budżetu państwa zarezerwowane na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021, które nie zostały jeszcze wydatkowane. 

W związku z powyższym należy podkreślić, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakimi środkami będzie dysponować Fundusz w początkowym okresie swojej działalności. Dlatego też nie można wykluczyć, że środki zgromadzone na samym początku funkcjonowania Funduszu nie pozwolą mu na prawidłową realizację jego zadań. 

Ponadto należy podkreślić, że autorzy przewidzieli dosyć krótki okres vacatio legis – zaledwie 14 dni. Tego okresu nie można uznać za wystarczający. Powstanie Funduszu w ramach struktury Banku sprawi, iż konieczna będzie zmiana statutu Banku, a tę wprowadzić ma rozporządzeniem – w myśl projektu – „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego oraz mając na uwadze zadania nałożone na Bank Gospodarstwa Krajowego ustawą”. Z racji tak obszernego zakresu porozumienia należy uznać, iż dokonanie go w terminie 14 dni może sprawić, iż dostosowanie będzie przeprowadzone bez właściwej analizy i przygotowania.

Oprócz tego przejęcie przez Fundusz środków z programu wieloletniego „Niepodległa” sprawi, iż wszelkie projekty i inwestycje związane z dotychczasową realizacją programu będą musiały zostać przerwane lub zakończone. Z racji jedynie 14-dniowego okresu vacatio legis istnieje obawa, czy działania te zostaną przeprowadzone w sposób właściwy.

Trudno zatem przyjąć, że projekt ustawy zawiera kompletną regulację materii związanej z powstaniem i funkcjonowaniem Funduszu. Choć cel z pewnością jest szczytny, projekt powinien ulec zmianom.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000