Nowe przepisy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych?
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 22 marca 2019 roku pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zaproponowany przez Ministerstwo Finansów. 
 
Autorzy projektu podkreślają, iż potrzeba wprowadzenia takiej regulacji wynika z postępującej globalizacji, zmieniających się przepisów podatkowych, wzrostu ilościowego, jak i wartościowego transgranicznych operacji gospodarczych. Brak takiego rozwiązania może skutkować dodatkowymi negatywnymi konsekwencjami, w których procedury chroniące podatników w obliczu problemu podwójnego opodatkowania byłyby blokowane, przewlekłe lub w istocie nie  prowadziłyby do definitywnego rozstrzygnięcia problemów.
 
Ponadto celem proponowanego projektu jest także uporządkowanie treści ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie porozumień cenowych oraz ujednolicenie terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
 
Niniejszy projekt ustawy w szczególności wprowadza następujące rozwiązania:

1. określono sposób i tryb prowadzenia spraw mających na celu rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, tj.:
wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego   opodatkowania poprzez określenia ram czasowych i instytucjonalnych oraz zasad na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a także zapewnienie jednolitej gwarancji rozstrzygnięcia sprawy, interakcji z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedur;
uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania poprzez zamieszczenie istniejących, dostępnych już środków: postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;

2. określono sposób i tryb prowadzenia spraw mających na celu zawieranie uprzednich porozumień cenowych, tj.:
przeniesiono do projektowanej ustawy regulacje zawartą dotychczas w dziale IIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dotyczącą uprzednich porozumień cenowych;
wprowadzono uproszczenia w zawieraniu jednostronnych uprzednich porozumień cenowych (uAPA) w celu zwiększenia ich dostępności dla podatników oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa (zmniejszeniu wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji, które cechują się ograniczonym poziomem ryzyka zmniejszenia dochodu podatkowego, obniżenie wysokości opłat administracyjnych);
wprowadzono możliwość przeniesienia wniosków składanych przez podatników w  ramach obecnie obowiązującego postępowania do postępowania przewidzianego dla uAPA (w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania tego postępowania) oraz możliwość przeniesienia  wniosków składanych w ramach postępowania w  sprawie uAPA do postepowania wynikającego z obecnie obowiązujących przepisów (w przypadku, gdy nie będą spełnione przesłanki do wydania decyzji w sprawie porozumienia w ramach postępowania w sprawie uAPA);
określono możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie uprzedniego porozumienia  cenowego również przez zagranicznego  inwestora, który  dopiero planuje rozpoczęcie działalności w Polsce poprzez utworzony w tym celu podmiot zależny;
wprowadza się wymóg podawania do wiadomości  publicznej zbiorczych informacji  dotyczących rozstrzygnięć o uprzednich porozumieniach cenowych;
zmienia się zasadę weryfikacji stosowania wydanych uprzednich porozumień  cenowych;
wprowadzenie dostosowań w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego do indywidualnej sytuacji podatnika, któremu organ  właściwy w sprawie porozumienia wydał  uprzednie porozumienie cenowe (indywidualizacja sprawozdania).

Dodatkowo w projekcie zawarto szereg przepisów dostosowujących przepisy innych ustaw (m.in. Ordynację  podatkową,  ustawę o PIT, ustawę o CIT oraz  ustawę o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami) w związku z przeniesieniem  regulacji w zakresie uprzednich porozumień  cenowych z Ordynacji podatkowej do projektu   ustawy oraz wprowadzeniem postępowania w sprawie uproszczonych porozumień cenowych.
 
Autorzy projektu zakładają, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 
 
Podstawa prawna: projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385).

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000