Emerytura i renta bez podatku?
Na początku października 2018 r. do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął obywatelski projekt ustawy „Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, którego założenia zwalniają emerytury i renty z konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Twórcy projektu w sposób bardzo klarowny wskazali w preambule, z czego wynika ich obywatelska inicjatywa: „W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne należy uznać wprowadzenie rozwiązań podwyższających otrzymywane przez nich świadczenia. Osoby pobierające emeryturę i rentę w powszechnym przekonaniu nie powinny by już dodatkowo oskładkowane, gdyż przez całe swe życie zawodowe ponosiły ciężary fiskalne”.

W związku z tym celem autorów jest wprowadzenie zmian, które odciążą finansowo emerytów i rencistów. Postulat ten wiąże się ze znacznym rozszerzeniem przedmiotowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Według proponowanych przez obywateli zmian osoby pobierające emeryturę lub rentę byłyby zwolnione z konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kolejnym środkiem do odciążenia emerytów i rencistów byłoby – zdaniem autorów projektu ustawy – zwolnienie ich z konieczności opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Autorzy zdają sobie sprawę z tego, że wejście w życie tego projektu ustawy spowoduje uszczuplenie wpływów z tytułu składki członkowskiej. Z tego też powodu proponują, by były one uzupełnione środkami z budżetu państwa. Jednocześnie podkreślili w uzasadnieniu, że zaproponowane przez nich zmiany doprowadzą do wzrostu dochodów osób pobierających emeryturę lub rentę, co będzie mieć przełożenie także na sprawy budżetu państwa. Podwyższenie dochodów emerytów i rencistów przyczyni się bowiem do wzrostu poziomu konsumpcji, przez co państwo uzyska większe wpływy z tytułu podatku od towarów i usług.

Według autorów projektu proponowana ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000