Doręczenie zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia - podatnikowi czy pełnomocnikowi?
Dnia 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnienia prawnego podjął uchwałę 7 sędziów NSA w sprawie doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia (sygn. akt I FPS 3/18).

Przedmiotowa uchwała miała  na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych powstałych w sporach występujących między organami podatkowymi a podatnikami. W wyniku tego NSA zamierzał sprecyzować, czy dla skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego powinno zostać doręczone podatnikowi, czy też jego pełnomocnikowi. W związku z powyższym rozpatrywano kwestię obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Wspomniany wyżej przepis nakłada na organ podatkowy obowiązek zawiadomienia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego najpóźniej z upływem terminu przedawnienia oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. W przytoczonym przepisie nie jest wskazane, czy organ może bezpośrednio zawiadomić podatnika, czy powinien kontaktować się z ustanowionym pełnomocnikiem.

Dotychczas organy podatkowe często wysyłały zawiadomienia o wszczęciu postępowania bezpośrednio do podatników. Powyższa sytuacja rodziła szereg problemów po stronie podatnika, który często nie był na to przygotowany, jak również nie posiadał specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Obecnie jasno wskazano, iż aby przedmiotowe zawiadomienie było skuteczne, powinien otrzymać je pełnomocnik podatnika. 

W przedmiotowej uchwale jednoznacznie wskazano, iż dla skuteczności zrealizowania ww. obowiązku, zawiadomienie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym. Dodatkowo należy podkreślić, iż powyższe ma zastosowanie nawet jeżeli zawiadomienia dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku bieg terminu przedawnienia nie ulegnie zawieszeniu. 

Wobec wszelkich postępowań prowadzonych przez organy podatkowe wykwalifikowany zespół Kliniki Podatnika może zaoferować pomoc w zakresie m.in. reprezentacji przed danym organem, w tym prowadzenia sprawy na każdym etapie postępowania.

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000