Błąd w umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania
Błąd w umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podwójne opodatkowanie to nałożenie podobnych podatków w dwu lub więcej państwach na tego samego podatnika, z tego samego tytułu i za taki sam okres. W sytuacji, gdy polski przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą za granicą, to jest zobowiązany do zapłacenia podatku zarówno wobec kraju, gdzie firma jest prowadzona oraz w Polsce ze względu na to, że ma tu miejsce zamieszkania. W celu ochrony podatników, którzy osiągają dochód w dwóch krajach, Polska podpisała umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ich treść stanowią regulacje ułatwiające ustalenie właściwiej rezydencji podatkowej. Uprawniają one państwo, które jest źródłem dochodów nierezydenta, do opodatkowania tylko ściśle wskazanych kategorii dochodu. Oprócz tego, wskazują stawki, według których dochody mogą zostać opodatkowane. Do obliczenia podatku należnego w Polsce stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego lub zasadę zwolnienia z progresją.

Jedną z takich umów jest Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r. Przez ponad 20 lat w owej umowie był błąd w polskiej wersji językowej, który dotyczył wynagrodzenia za użytkowanie programów komputerowych. W art. 12 polskiej wersji umowy zawarto, iż należności licencyjne oznaczają również programy komputerowe. Jednak  nie zostało to umieszczone w modelu angielskim czy portugalskim tej umowy. Minister do spraw zagranicznych sprostował nieprawidłowość w Obwieszczeniu z dnia 29 maja 2017 r. o sprostowaniu błędu.

W wyniku tego niedopatrzenia firmy potrącały podatek, którego nie było. Zgodnie z przepisami w wersji angielskiej i portugalskiej wynagrodzenie portugalskiej firmy udzielającej licencji do programu komputerowego to zysk przedsiębiorstwa, który w całości powinien być opodatkowany w Portugalii. Natomiast w świetle polskiej wersji językowej przedsiębiorcy mieli potrącać w Polsce i odprowadzać do urzędu skarbowego 10-procentowy podatek za wypłacanie wynagrodzenia do Portugalii za użytkowanie programów komputerowych.
W wyniku sprostowania nieprawidłowości, polskie firmy mogą się starać o odzyskanie nadpłaty za nieprzedawnione okresy rozliczeniowe, jeżeli oczywiście potrącały 10-procentowy podatek za korzystanie z portugalskich programów komputerowych.

Co ciekawe, podobne błędy istnieją obecnie w umowie z Chorwacją oraz ze Szwecją. W tej pierwszej rozstrzygająca wersja angielska uważa za należności licencyjne wynagrodzenie za użytkowanie urządzenia przemysłowego, a polska wersja o tym nie wspomina. Natomiast w umowie ze Szwecją, jej wersje: szwedzka i angielska przewidują, że odsetki, dywidendy lub należności licencyjne są zwolnione z opodatkowania w Polsce tylko pod warunkiem, jeżeli są wypłacane podmiotowi szwedzkiemu, który faktycznie czerpie z nich korzyści, a nie pośrednikowi. Za to w polskiej wersji nie zostało to umieszczone. Niestety obecnie nie prowadzone są procedury, które pozwoliłaby na usunięcie tych nieprawidłowości. Do tego wymagany jest wniosek z resortu finansów, który nie został jak na razie złożony.
 

Zgłoś swoje problemy z urzędami i instytucjami!
Napisz jakiej pomocy potrzebujesz a niezwłocznie odpowiemy.

Telefon
tel. +48 (22) 10 22 120

E-mail

Klinika Podatnika - Walczymy o Twój biznes!

Klinika Podatnika Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
KRS:0000668319 NIP: 7010673661 REGON: 36677245000000